Regulamin

Sklep internetowy JUSTYLE Hand Knitted and Crocheted , dostępny pod adresem internetowym www.justyle.pl, prowadzony jest przez Justynę Grześ ( w dalszej części zwaną “justyle.pl”) prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność nierejestrowana została uregulowana przez przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. 2018 poz. 646).

 

Dane kontaktowe:

 

E-mail:
Informacje o produktach / zamówieniach : kontakt@justyle.pl
Adres korespondencyjny:
Justyna Grześ
ul. Franciszka Hynka 8/27, 11-001 Dywity
Rachunek bankowy Bank Pekao: 57 1240 1590 1111 0010 5977 4373

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Czas realizacji – czas, w którym justyle.pl przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem www.justyle.pl/dostawa-lub-zwrot;

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności;

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.justyle.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);

Kupujący – każdy podmiot, który zawarł umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Płatność – płatność przelewem na rachunek sklepu, lub płatności online;

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt gotowy od ręki– produkt dostępny w Sklepie Internetowym, na którego wykonanie Kupujący nie musi czekać.

Produkt robiony na zamówienie– produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania ( do 20 dni roboczych )

Sprzedawca – podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – który zawarł z Kupującym umowę sprzedaży ( zwany dalej “justyle.pl”)

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną justyle.pl, za pośrednictwem strony internetowej www.justyle.pl, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Reklamacje – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy www.justyle.pl prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową, tj. towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.

4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

5. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

6. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki.

7. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w Sklepie internetowym w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Justyle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i wyprodukowane ręcznie.

10. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych.

11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Prezentowane w Sklepie Internetowym treści stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

14. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

 

1. Formą Kontaktu ze sprzedającym jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania należy składać na adres e-mail: kontakt@justyle.pl

2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą Poczty elektronicznej.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja oraz wysyłka zamówień odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
-dodanie do koszyka produktu;
-wybór rodzaju dostawy;
-wybór rodzaju płatności;
-wybór miejsca wydania rzeczy;
-złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.justyle.pl Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

6. W celu dokonania zakupu:
-Można dokonać rejestracji poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);
-Można skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
– nieprawidłowego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
– braku potwierdzenia zamówienia;
– braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;
– wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości mogą zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej;

11. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

12. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@justyle.pl. Kupujący może to zrobić wyłącznie do momentu wysyłki zamówionego Towaru.

 

MOŻLIWE SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Bank Pekao: 57 1240 1590 1111 0010 5977 4373 (W tytule wpłaty należy koniecznie podać numer zamówienia);
– za pomocą płatności natychmiastowej przez PayPal (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
– za pobraniem – zapłata dla kuriera podczas odbioru przesyłki.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych. Brak zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia);

2. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

3. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia.

4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

 

SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.

2. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.justyle.pl/dostawa-lub-zwrot

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.

5. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty Produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

6. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

7. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Kuriera oraz Poczty Polskiej.

 

WYMIANA PRODUKTU

 

1. Sklep justyle.pl nie prowadziwymian produktów. Aby wymienić produkt należy go zwrócić oraz złożyć ponownie zamówienie w sklepie internetowym.

2. W przypadku tym obowiązują takaie same zasady jak podczas zwrotu produktu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT PRODUKTU)

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu doręczenia rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną przed jego upływem na adres kontakt@justyle.pl

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu i odesłać ją na adres: Justyna Grześ, ul. Franciszka Hynka 8/27, 11-001 Dywity. Rzecz należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru.

12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REKLAMACJE

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– pisemnie na adres: ul. Franciszka Hynka 8/27, 11-001 Dywity
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@justyle.pl

4. Justyle.pl zaleca zachowanie dowodu zakupu – np faktura imienna.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

6. Justyle.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

7. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

8. Jeżeli w wyniku uznania przez Justyle.pl reklamacji za zasadną, Towar wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Justyle.pl niezwłocznie zwróci taki Towar na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

9. W przypadku, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Justyle.pl wezwie Kupującego na piśmie/drogą elektroniczną lub w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Justyle.pl będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

10. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana. stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pozn. zm.)

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne,

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem ( celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia);

5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

4. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

5. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:
– klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,
– w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@justyle.pl
– w pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

 

PRZEPISY ODSYŁAJĄCE

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.